Lysereninfo.no

 

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med!

 

Startside Nyhetsarkiv Søkesiden

Opp
Driftsplan 2011-2015
Tiltaksplan
Krepseplan 2008 - 2017
Avløpsprosjektet
Om Lyseren
Lyseren Grunneierforening
Samarbeidspartnere
Kontakt oss
Fisk og fiskekort
Fiskekonkurranser
Effekter

Avløpsordninger for Lyseren

Denne siden gir et kort overblikk over de vedtak som er gjort når det gjelder avløpsordningen for Lyserenområdet. Det er kommunene Enebakk og Spydeberg som er ansvarlig for ordningene. Informasjon til den enkelte og allmennheten er kommunene. I den forbindelse har de lagt informasjon på sine nettsider. Informasjon fra Spydeberg kan du lese her og fra  Enebakk kommune, les her.

Nyheter:

Avløpsordninger for Lyseren er vedtatt (28. april 2009)

Kommunestyret i Spydeberg vedtok 28. april 2009 at det skal bygges såkalt trykkavløpsløsninger for Lyserenområdet (Enebakk og Spydeberg). Kommunestyret vedtok følgende:

Sitat:

1. Det opprettes et nytt rensedistrikt Lyseren, i tillegg til dagens eksisterende rensedistrikt.

2. Det bygges trykkavløp (byggetrinn 1) for deler av Lyserens nedbørsfelt og langs strekningen Holli frem til Hovin skole. Det åpnes for at øvrige områder tas med i byggetrinn 1 dersom tilslutningen blant hytteeierne blir stor nok i tide. Lyserens rensedistrikt omfatter nedbørsfeltet til Lyseren. Vilkår for tilknytning for hytter og boliger langs overføringsledningen på strekningen Holli-Hovin skole utredes nærmere og fastsettes av Spydeberg kommune. Avløpsnettet bygges med kapasitet til å omfatte hele Lyserens nedbørsfelt.

3. Det nedsettes en referansegruppe med 1 representant fra det politiske miljø i hver av kommunene Enebakk og Spydeberg, grunneierforeningen, LSU og kommunalteknisk virksomhet i hhv Enebakk og Spydeberg kommune. Prosjektleder som ansettes i Spydeberg kommune er sekretær.

4. Spydeberg kommune utarbeider i samarbeid med Enebakk kommune 1. Forskrift for vann og kloakkgebyr i Lyserens rensedistrikt. 2. Retningslinjer for hytter uten innlagt vann i Lyseren rensedistrikt, inkludert håndheving av regelverket. Forskrift og retningslinjer legges frem til politisk behandling innen juni 2009.

5. Innbetalt forskudd kr 5 000,- fram kommende abonnenter skal øremerkes til dekning av prosjektledelse og prosjektering. Refunderes til abonnentene dersom prosjektet ikke blir realisert.

6. Låneopptak i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil bli behandlet i årets budsjettprosess.

7. Det foretas en registrering/kartlegging av de vann- og avløpsløsninger som er i bruk i Lyserens nedbørsfelt sommeren 2009.

8. Etablering av overføringsledning Holli-Hovin skole bør ses i sammenheng med etablering av gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Felles planlegging, prosjektering og gjennomføring forventes å gi en klar økonomisk besparelse i forhold til to separate prosjekt.

9. Det vurderes å legge ny vannledning i samme ledningstrasé for å kunne erstatte nåværende hovedvannledning fra vannrenseanlegget til sentrum.    Sitat slutt.

 Protokollen fra kommunestyret kan du lese her.

 

Avløpsordninger for Lyseren (26. juni 2008 og 25. mars 2009)

Det er lagt fram en prosjektrapport hvor avløpsordninger for alle fastboende og hytter i nedbørfeltet til Lyseren i Enebakk og Spydeberg er vurdert. Prosjektgruppa foreslår såkalt trykkavløp hvor alt avløpet føres ut av området. Kommunene inviterte alle fastboende og hytteeiere til informasjonsmøte  25. juni 2008. I overkant av 300 møtte fram på informasjonsmøtet.

Det blir frist til å melde seg på trykkavløpsløsninger innen 1. september 2008. Spydeberg kommune skal politisk behandle saken i april 2009. Mer informasjon finner du på internettsiden til Spydeberg kommune, les her eller Enebakk kommune, les her.

Startside

                            Tilbake til Startsiden

Send e-post til post@lysereninfo.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © Lyseren Grunneierforening
Sist endret: 21 april 2013