Lysereninfo.no

 

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med!

 

Startside Nyhetsarkiv Søkesiden

Opp
Fisk og fiskekort
Fiskekonkurranser
Effekter
Driftsplan 2011-2015
Tiltaksplan
Krepseplan 2008 - 2017
Avløpsprosjektet
Om Lyseren
Lyseren Grunneierforening
Samarbeidspartnere
Kontakt oss

Krepseplan 2008-2017

Grunneierforeningen er bekymret for krepsebestanden i Lyseren. Fangsten har gått dramatisk ned de siste årene og krepsepesten er også en trussel for Lyseren. Det rapporteres også om lavere krepsebestand i mange andre vann - hva som er årsaken er vanskelig å si. Det er forsket lite på kreps i Norge. Grunneierforeningen tar utfordringen med å gjøre det vi kan for å forebygge og sikre bestanden. Med den bakgrunn utarbeidet vi allerede i 2007 en krepseplan i samarbeid med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. I januar 2008 oppfordret myndighetene at det utarbeides driftsplaner for kreps fordi de er bekymret for arten som står på listen over truede dyrearter (rødlisten).

 Foreningen har i sin krepseplan satt seg følgende mål

"Oppnå bestander av edelkreps som om 10 år gir fangster som tilsvarer 4 kreps per bur eller 50 kg per kilometer strandlinje."

Målsetningen er å bevare og beskytte edelkrepsbestanden gjennom å

bulletUnngå krepsepest
bulletLegge forholdene til rette for krepseproduksjon
bulletForeta riktig høsting. Krepseopptaket skal begrenses i nevnte periode og det legges ikke ut krepsekort til salg.

Foreningen vil de neste årene arbeide med følgende forebyggende tiltak (kolonnen "status" blir løpende oppdatert):

Nr Tiltak Tidspunkt

Status

1 Undersøke vannkvalitet 2007-2008 Vannprøver tatt høsten 2007-ingen faresignaler.
2 Følge opp miljøhensyn i landbruket og generelt i området Hele perioden Løpende.
3 Følge opp tiltak og oppfølging i forhold til algevekst Hele perioden Følge opp prøvene til Spydeberg kommune. I perioder er det høy algevekst i vannet.
4 Sjekke om planten vasspest er i Lyseren og konsekvens for krepsebestanden 2007 Prøver analysert aug. 2007. Plantene hornblad og tusenblad er funnet.
5 Følge opp at kommunen holder vannstanden stabil Hele perioden Løpene. Spydeberg kommune har bevilget midler til å restaurere/bygge ny demning.
6 Minkfangst (alle grunneierne har minkfeller til utlån). Hvis minken har god tilgang kan den i henhold til forskningsrapporter fortære opptil 300 kreps pr. døgn. Hele perioden I overkant av 90 mink er fanget siden 2003.. 20 feller er tilgjengelig til utlån.
7 Legge ut skjulesteder for krepsen 2009 Søknad sendt fylkene 22. aug 2007. Begge fylkene godkjente tiltaket i nov. 2007. 80 tonn stein (69 sekker på 47 plasser) ble lagt ut med helikopter 20. mars 2009.
8 Øke minstemål fra 9,5 til 10 cm og sette ut hunnkreps under 13 cm (hunnkrepsen yngler hvert 2./3. år) 2007 Iverksatt.
9 Begrense krepsingen til absolutte minimum (5 døgn) 2007 Iverksatt.
10 Forsette krepseoppsynet for å unngå tyvkrepsing Hele perioden Startet i 2004.
11 Forsette prøvekrepsingen som utføres 9 steder rundt vannet (6. aug og 14. sept) Hele perioden Startet i 2002.
12 Undersøke krepsebestanden i Smalelva Hele perioden Høsten 2009.
13 Dykking for å kartlegge yngling i bestanden 2008 NINA gjennomførte dykking høsten 2008.
14 Foreta analyse av edelkrepsen for sykdommer mv 2007 Prøver av kreps sendt til analyse i Sverige i sept. 2007. Sykdom påvist (porselensyke og psoro-spermium). Påvirker antakelig ikke krepsebestanden.
15 Informasjon om spredning av fiskearter, krepsepest osv 2007 Iverksatt.
16 Utsetting av båt, bedre informasjon og desinfisering på kommunenes og grunneiernes eiendommer Hele perioden  
17 Sette ut utstyr til desinfisering på f.eks bensinstasjoner i området (i akutte situasjoner) I akutte situasjoner  

Les om desinfisering av utstyr  her

Startside

                            Tilbake til Startsiden

Send e-post til post@lysereninfo.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © Lyseren Grunneierforening
Sist endret: 05 februar 2017